مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

روشهای مهاجرت و اخذ اقامت کانادا​

مهاجرت از طریق تخصص

مهاجرت نیروی کاری متخصص به کانادا که با روشی موسوم به اکسپرس انتری انجام می پذیرد، متداول ترین روش مهاجرت به کاناداست. برای اخذ اقامت کانادا با این روش، داشتن مدرک زبان انگلیسی، ...

مهاجرت به روش استانی

مهاجرت روش استانی به کانادا، توسط دولت های استانی کانادا مشخص شده و پس از تایید متقاضی توسط استان مربوطه، متقاضی به دولت فدرال جهت صدور ویزا معرفی میگردد. مهاجرت استانی عمدتا ...

مهاجرت به روش سرمایه گذاری

مهاجرت سرمایه گذاری به کانادا سالهاست که با همین نام وجود دارد. مجری اصلی این برنامه مهاجرتی دولت استان کبک است. در این روش متقاضی مبلغی را بعنوان سرمایه گذاری به دولت استان کبک پرداخت می کند

مهاجرت تحصیلی

اصولا روشی به نام مهاجرت تحصیلی وجود ندارد. اما از آنجا که افراد فارغ التحصیل از کانادا می توانند برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند، به نوعی اخذ ویزای تحصیلی مترادف با اخذ اقامت کانادا تلقی می گردد.

0 میلیون
نفر از جمعیت کانادا مهاجرند
0 هزار
اقامت دائم در سال 2018 صادر شد
0 پرونده
سرمایه گذاری کانادا سال گذشته، پذیرفته شده

زمان متوقف نمی شود، امروز اقدام کنید.

خواندنیهای مهاجرت