صدور دعوتنامه برای 3،343 متقاضی تجربه کار کانادایی