صدور دعوتنامه برای 221 متقاضی نیروی کار و فارغ التحصیل مانیتوبا