درخواست تسهیل مهاجرت از سوی شورای شهرهای جهانی کانادا